• اخذ گواهینامه کیفیت ISO 9001:2008از ITCC انگلستان

    اخذ گواهینامه کیفیت ISO 9001:2008از ITCC انگلستان

    بی‌تردید یکی از رموز موفقیت، رسیدن به کیفیت مطلوب و ارتقاء دایمی آن است. توسعه استانداردهای مختلف در زمینه کیفیت در واقع حاصل اهمیتی است که دانش مدیریت امروز برای بهبود مستمر کیفیت قایل شده است. سپینود شرق در سال 1389 موفق به دریافت گواهینامه بین‌المللی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2008 از ITCC انگلستان شد.