نمایشگاه کیش اینوکس 2019 - 1

نمایشگاه کیش اینوکس 2019 - 1

سخنرانی آقای محمد رضا شریف در نشست موانع و راهکارهای توسعه سرمایه گذاری و کارآفرینی در مناطق آزاد کشور-نمایشگاه کیش اینوکس

یازدهمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کشور-kishinvex2019