سپینود شرق در نمایشگاه پتروشیمی کیش- بهمن 1398

سپینود شرق در نمایشگاه پتروشیمی کیش- بهمن 1398

حضــور در نمایشــگاه تخصصــی حمایــت از ســاخت داخـل در صنعـت پتروشـیمی بـا تمرکـز بـر شـرکت صنایـع پتروشــیمی خلیــج فــارس ،بهمــن 98

نمایشگاه پتروشیمی-کیش-1398