نمایشگاه علم تا عمل-1

نمایشگاه علم تا عمل-1

نمایشگاه علم تا عمل-1

نمایشگاه علم تا عمل معاونت علمی ریاست جمهوری, مصلای تهران, آبان 1392