جنبه های ارزیابی طرح های سرمایه گذاری

جنبه های ارزیابی طرح های سرمایه گذاری

در انجام مطالعات توجیهی یک طرح ، چهار جنبه زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد

  • 19 اردیبهشت 1394
  • 4097
جنبه های ارزیابی طرح های سرمایه گذاری

در انجام مطالعات توجیهی یک طرح ، چهار جنبه زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد

 

 

 در انجام مطالعات توجیهی یک طرح ، چهار جنبه زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد .·        ارزیابی بازار

·         ارزیابی فنی

·        ارزیابی مالی

·        ارزیابی اقتصادی

نظرتان را ثبت کنید