ارزیابی بازار در یک طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری

ارزیابی بازار در یک طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری

ارزیابی بازار ، یک کار مقدماتی در انجام مطالعات یک طرح است که در آن دو سئوال زیر مطرح می گردد

  • 19 اردیبهشت 1394
  • 9205
ارزیابی بازار در یک طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری

ارزیابی بازار ، یک کار مقدماتی در انجام مطالعات یک طرح است که در آن دو سئوال زیر مطرح می گردد

 

 

ارزیابی بازار ، یک کار مقدماتی در انجام مطالعات یک طرح است که در آن دو سئوال زیر مطرح می گردد :

- نیاز بازار به محصول یا خدمات مورد نظر چقدر خواهد بود ؟

- سهم بازار برای محصول یا خدمات طرح مورد نظر چقدر خواهد بود ؟

جواب دو سئوال بالا نیاز دارد به مطالعه بازار و بکار گیری روشهای پیش بینی اطلاعات مورد نیاز در این مقوله عبارتند از :

- روند مصرف گذشته و سطح مصرف فعلی

- وضعیت عرضه در گذشته و حال

- امکانات و محدودیتهای تولید

- وضعیت واردات و صادرات

- وضعیت رقابت

- ساختار هزینه ثبات تقاضا

- رفتار مصرف کننده ، مقاصد، انگیزش ها ، وضعیت ، ترجیحات و نیازهای او

- کانالهای توزیع و سیاستهای بازاریابی موجود

- محدودیتهای قانونی ، فنی و اداریارزیابی فنی در یک طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری

ارزیابی مالی در یک طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری

ارزیابی اقتصادی در یک طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری

 

 

نظرتان را ثبت کنید