ریسک سرمایه گذاری

ریسک سرمایه گذاری

با توجه به رابطه های ریاضی ریسک و بازده درمی یابیم که ریسک هر سرمایه گذاری در رابطه با تغییرات قیمت و سود سهام آن معلوم می گردد .

  • 19 اردیبهشت 1394
  • 6147
ریسک سرمایه گذاری

با توجه به رابطه های ریاضی ریسک و بازده درمی یابیم که ریسک هر سرمایه گذاری در رابطه با تغییرات قیمت و سود سهام آن معلوم می گردد .

وضعیت نامطمئن آینده بازار سرمایه گذاری موجب می شود که برای یک دوره زمانی کوتاه مدت سرمایه گذاری را متوقف نکنیم تا مجبور به عقب نشینی در مواقع کاهش شدید قیمت نشویم . بنابراین شخص سرمایه گذار در عین آمادگی برای پذیرش نامطلوب ترین شرایط براین باور است که افت و خیزهای کوتاه مدت بر سرمایه گذاری وی تاثیرگذارنخواهد بود .

با توجه به رابطه های ریاضی ریسک و بازده درمی یابیم که ریسک هر سرمایه گذاری در رابطه با تغییرات قیمت و سود سهام آن معلوم می گردد . عوامل تاثیرگذار بر ریسک باعث تغییر قیمت سرمایه در بازار می شوند که این عوامل از ریسک بازار ، ریسک تجاری ، ریسک نرخ بهره ، ریسک تورم و ریسک قدرت خرید پول تشکیل می شوند . تمامی تصمیمات سرمایه گذاری افراد بر مبنای میزان ریسک و بازده انجام می شود . بدیهی است هدف اصلی سرمایه گذاری کسب بازدهی بالا در سرمایه گذاری است .

وضعیت نامطمئن آینده بازار سرمایه گذاری موجب می شود که برای یک دوره زمانی کوتاه مدت سرمایه گذاری را متوقف نکنیم تا مجبور به عقب نشینی در مواقع کاهش شدید قیمت نشویم. بنابراین شخص سرمایه گذار در عین آمادگی برای پذیرش نامطلوب ترین شرایط براین باور است که افت و خیزهای کوتاه مدت بر سرمایه گذاری وی تاثیرگذارنخواهد بود .

سرمایه گذار باید به این اصل مهم توجه کند که ریسک سرمایه گذاری متناسب با بازدهی باشد . به طور مثال ، موجودی نقد در بانک به شدت در معرض ریسک ناشی از تورم خواهد بود . اگر ریسک تورم مهم باشد سرمایه ها از حساب های پس انداز و اوراق قرضه به سمت اوراق بهادار خواهد رفت.

 

 

نظرتان را ثبت کنید