ریسک بازار(market risk)

میزان کاهش ارزش کسب و کار با توجه به عوامل تاثیر گذار به روی بازار را ریسک بازار می گویند

نظرتان را ثبت کنید