مطالعات امکان سنجي نهايي (FS)

مطالعات امکان سنجي نهايي (FS)

مطالعات امكان سنجي نهايي (Feasibility Study)، پس از مرحله پيدايش طرح و تعریف چارچوب کلی آن از لحاظ مشخصات محصول، ظرفیت تولید و میزان سرمایه گذاری انجام مي شود.

  • 14 اردیبهشت 1394
  • 12562
مطالعات امکان سنجي نهايي (FS)

مطالعات امکان سنجي نهايي (FS)

اين مطالعات بنا به نياز و درخواست کارفرما، در سطوح مختلفي از جزئيات پروژه مي تواند وارد شود.

مطالعات امكان سنجي نهايي (Feasibility Study)، پس از مرحله پيدايش طرح و تعریف چارچوب کلی آن از لحاظ مشخصات محصول، ظرفیت تولید و میزان سرمایه گذاری انجام مي شود. اين مطالعات بنا به نياز و درخواست کارفرما، در سطوح مختلفي از جزئيات پروژه مي تواند وارد شود.

در اين مطالعات متناسب با ابعاد پروژه، عمدتا به موارد زير توجه مي شود:

1- تعيين ساختگاه طرح

1-1- تعيين گزينه هاي ساختگاه طرح در محل انتخابي براي اجراي طرح

1-2- مقايسه و اولويت بندي گزينه هاي مختلف ساختگاه طرح و تهيه گزارش انتخاب ساختگاه

2- مطالعات مهندسي پايه و طراحي اوليه

2-1- بازنگري و تكميل اطلاعات و داده هاي اوليه مربوط به شرايط جوي ، زمين شناختي و  آب شناختي ساختگاه، امكانات زيربنايي قابل دسترس براي طرح شامل منابع آب، منابع انرژي، منابع نيروي انساني، سيستم هاي حمل و نقل،‌ منابع تامين مواد خام، مواد اوليه و مصالح

2-2- مطالعات مهندسي پايه و طراحي مواد اوليه و فرآيند

2-3- جانمايي و آرايش واحدها، سيستم ها و تجهيزات طرح

2-4- طراحي مهندسي اوليه شامل مهندسي فرآيند، طراحي اوليه سيستم ها و تجهيزات مكانيكي، طراحي اوليه كارهاي لوله كشي، طراحي اوليه كارهاي ساختماني و زيربنايي، طراحي اوليه سيستم ها و تجهيزات برقي، طراحي اوليه سيستم هاي كنترل و ابزار دقيق

2-5- تهيه فهرست اقلام عمده كليه واحدها، سيستم ها و بخشهاي مختلف طرح شامل فهرست مصالح و مقادير آنها، تجهيزات و ماشين آلات و ابزار آلات مورد استفاده در كار

3- تعيين خط مشي اجرائي طرح

3-1- تعيين گزينه هاي تفكيك طرح به پرو‍ه هاي مستقل با فصل مشترك هاي مشخص با يكديگر

3-2- تعيين گزينه هاي تقسيم كار بين مشاوران، سازندگان و پيمانكاران

3-3- اولويت بندي گزينه هاي اجرايي با توجه به قابليت هاي اجرايي قابل دسترس، برنامه زمانبندي طرح و هزينه هاي طرح

4- تهيه برنامه زمان بندي طرح به تفكيك پروژه ها براي فعاليت ها و خدمات مهندسي، تداركات، پشتيباني تداركات، كنترل كيفيت، ساخت (شامل عمليات ساخت و نصب)، مالي، تجهيز نيروي انساني براي دوره بهره برداري و راه اندازي

5-  برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري ارزي و ريالي طرح به تفكيك پروژه ها

6- تهيه و ارائه گزارش مرحله امكان سنجي نهايي

 

برچسب ها :

نظرتان را ثبت کنید