فرایندهای سرمایه گذاری

فرایندهای سرمایه گذاری

آنچه که باید در مورد تجزیه و تحلیل در سرمایه گذاری به آن توجه شود ، فرایند سرمایه گذاری خواهد بود .

  • 9 خرداد 1397
  • 6517
فرایندهای سرمایه گذاری

آنچه که باید در مورد تجزیه و تحلیل در سرمایه گذاری به آن توجه شود ، فرایند سرمایه گذاری خواهد بود .

پس از برآورد میزان ریسک و بازده ، سرمایه گذار باید نقدینگی لازم جهت ورود به بازار سرمایه را فراهم نماید . کارشناسان و مدیران پیشنهاد می کنند که برای افراد ریسک گریز ، بخش عمده سرمایه گذاری بهتراست که از پس انداز ، مازاد ثروت و یا ارث تامین شود و تاکید می کنند ، تامین مالی به شکل قرض یا وام بخش کمتری را شامل شود ؛ چرا که در برخی موارد دیده می شود که اشخاصی با فروش اقلام ضروری خود اقدام به سرمایه گذاری کرده و در این صورت بخش زیادی از فعالیت های اصلی دچار مشکلات اساسی می شود .


آنچه که باید در مورد تجزیه و تحلیل در سرمایه گذاری به آن توجه شود ، فرایند سرمایه گذاری خواهد بود . یک سرمایه گذار باید به مراحل کلی سرمایه گذاری بیندیشد .

در زیر خلاصه ای از آن آمده است :

1-مطالعه مقدماتی و شناسایی امکانات سرمایه گذاری

2-مشخص کردن هدف های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت

3-شناخت ساختار بازار سرمایه

4-شناخت بازار و ظرفیت طرح

5-مواد ، منابع و نیروی انسانی مورد نیاز

6-منطقه و مکان احداث طرح

7-زمان بندی اجرای طرح

8-تعیین میزان ریسک و بازده مورد انتظار حاصل از سرمایه گذاری

9-شناسایی و محاسبه ریسک و بازده در سرمایه گذاری مشابه صنعت خود

10-مشخص کردن سبد بهینه از اوراق بهادار یا دارایی های فیزیکی

11-ارزیابی و اندازه گیری عملکرد حاصل از سرمایه گذاری

12-بررسی منابع تامین مالی طرح

13-زمان بندی اجرای طرح

14-ارزیابی مالی ، اقتصادی و فنی طرح سرمایه گذاری

15-یادگیری و شناخت قوانین داد و ستد در بازار سرمایه

پس از برآورد میزان ریسک و بازده ، سرمایه گذار باید نقدینگی لازم جهت ورود به بازار سرمایه را فراهم نماید . کارشناسان و مدیران پیشنهاد می کنند که برای افراد ریسک گریز ، بخش عمده سرمایه گذاری بهتراست که از پس انداز ، مازاد ثروت و یا ارث تامین شود و تاکید می کنند ، تامین مالی به شکل قرض یا وام بخش کمتری را شامل شود ؛ چرا که در برخی موارد دیده می شود که اشخاصی با فروش اقلام ضروری خود اقدام به سرمایه گذاری کرده و در این صورت بخش زیادی از فعالیت های اصلی دچار مشکلات اساسی می شود .

 

 

نظرتان را ثبت کنید