آشنایی با صنعت خودروسازی

آشنایی با صنعت خودروسازی

آشنایی با صنعت خودروسازی

  • 11 خرداد 1393
  • 4587
آشنایی با صنعت خودروسازی

آشنایی با صنعت خودروسازی

 

صنایع خودرو در اواخر دهه 1330 در ایران پایه گذاری شد و با پشت سر گذاشتن دوره های پرفراز و نشیب یکی از صنایع پیشرو کشور به حساب می آید.


صنایع خودرو در اواخر دهه 1330 در ایران پایه گذاری شد و با پشت سر گذاشتن دوره های پرفراز و نشیب یکی از صنایع پیشرو کشور به حساب می آید.


توليد

1. در يک ماهه اول 85 شاهد کاهش رشد 6.15 درصدي توليدات خودرو نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده ايم.
2. در يک ماهه اول 85 ميزان انحراف از برنامه توليد خودرو حدود 5.22 درصد بوده است.
3. درصد به كارگيري ظرفيت توليد خودرو در يک ماهه اول 85 حدود 62 درصد بوده است.
4. در يک ماهه اول 85 حدود 4.99 درصد از سهم توليد خودرو در كشور به خودروهاي سبك اختصاص داشته است.

سهم توليد

5. طي يک ماهه اول 85، گروه سايپا با سهم توليد تعدادي 7.52 درصد توانست از رقيب ديرين خود پيشي گرفته و در جايگاه اول قرار گيرد و گروه ايران خودرو با سهم توليد تعدادي 3.44 در جايگاه دوم قرار گرفت.
6. در يک ماهه اول 85 خودروهاي سواري با 88 درصد بيشترين و ون و آمبولانس با حدود 0.02درصد كمترين سهم از توليد خودروي كشور را به خود اختصاص داده اند.
7. دريک ماهه اول 85، رهبري توليد دربخش خودروهاي سواري، دوديفرانسيل، ون، آمبولانس و ميني بوس با گروه صنعتي سايپا و در بخش وانت با گروه ايران خودرو بوده است. همچنين، رهبري توليد در بخش اتوبوس و کاميون به ترتيب با شهاب خودرو و گروه بهمن بوده است.
8. در يک ماهه اول 85 سهم توليد تعدادي ايران خودرو در بخش سواري از 65 درصد دردوره مشابه سال قبل به رقم 43 درصد و سهم توليد سايپا درهمين دوره از4.33 درصد به رقم 4.55 درصد و سهم ساير خودروسازان از6.1به 5.1 درصد رسيد .
9. سهم ارزشي گروه صنعتي ايران خودرو و سايپا از توليد سواري و سواري دوديفرانسيل در يک ماهه اول 85 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب از حدود 3.68 و 6.28 به حدود 51 و 3.46 درصد رسيده است.
10. در فروردين 85 نسبت به دوره مشابه سال قبل سهم توليد تعدادي ايران خودرو در بخش وانت از 1.0 به 6.57 درصد افزايش و سهم توليد سايپا نيز درطي همين دوره از 9.83 به 1.33 درصد و سهم گروه توليدي بهمن از 1.16 به 3.9 درصد كاهش يافته است.

تغييرات قيمت
11. در يک ماهه اول 85 به رغم افزايش 6.7 درصدي شاخص بهاي مصرف كننده ( نرخ تورم ) نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد كاهش 7.3 درصدي شاخص قيمت بازار آزاد خودروهاي سواري توليد داخل بوده ايم.
12. شاخص قيمت خودروهاي سواري توليد داخل در فروردين ماه85 به رقم 3.114 درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل افزايش 5.0 درصدي داشته است.
13. در يک ماهه اول 85، شاخص قيمت خودروهاي سواري ايران خودرو5.5 درصد كاهش داشته در حالي كه شاخص قيمت خودروهاي سواري سايپا تنها 3.1 درصد كاهش داشته?است.

صادرات و واردات صنعت خودرو
14. طي يک ماهه اول 85، صادرات کالاهاي غير نفتي با 61 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل از 526 ميليون دلار به 845 ميليون دلار افزايش يافته است.
15. طي يک ماهه اول 85، صادرات صنعت خودرو با ?? درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل از 1.11 ميليون دلار به 4.15 ميليون دلار افزايش يافته که همچنين منجر به افزايش سهم صادرات صنعت خودرو در صادرات صنعتي به حدود 9.3 درصد شده است.
16. برطبق آمار گمرک جمهوري اسلامي ايران، طي يک ماهه اول 85 حدود 290 دستگاه خودروي سواري به ارزش 6 ميليون دلار به کشور وارد شده است.

وضعيت مالي شركت هاي خودروساز و قطعه ساز
17. ازنظربازده وريسك نقد شوندگي، سهام شركت هاي خودرو ساز عضو بورس طي پنج ساله منتهي به فروردين 85 شركت زامياد و سايپا بهترين وضعيت وشركت پارس خودرو ومرتب بدترين وضعيت را درمجموعه خودروسازان عضو بورس كسب كرده اند.
18. ازنظربازده و ريسك نقد شوندگي سهام در بين شركت هاي قطعه سازعضو بورس، طي پنج ساله منتهي به فروردين 85 شركت هاي چرخشگر و قطعات اتومبيل ايران، بهترين وضعيت و شركت هاي سايپا شيشه و فنر سازي زر، بدترين وضعيت را داشته اند.
19. از نظر بازده و ريسک نقد شوندگي سهام در بين شركت هاي مرتبط با صنعت خودرو عضو بورس طي پنج ساله منتهي به فروردين 85 سرمايه گذاري رنا، بهترين وضعيت و شرکت رايان سايپا بدترين وضعيت را داشته اند.
20. متوسط نسبت آني شركت هاي قطعه ساز عضو بورس در سال 85 حدود 6.0 مرتبه بوده که از مقدار 5.0 مرتبه مربوط به شركت هاي خودروساز بيشتر مي باشد. ساير شركت هاي مرتبط با صنعت خودرو از نسبت آني2.1 برخوردار بوده اند.

توليد خودرو

متوسط رشد توليد طي يك دهه گذشته حدود 25 درصد بوده است. صنعت خودروسازي كشور درسال?? معادل 1004878 دستگاه انواع خودرو توليد كردكه نسبت به سال قبل حدود 6.11 درصد رشد داشت. پيش بيني مي شود كه در سال 85 صنعت خودروسازي كشور حدود يك ميليون و صد پنجاه هزار دستگاه انواع خودرو توليد كند كه نسبت به سال 84 از رشدي حدود 14 درصد برخوردار خواهد شد .
توليد 47005 دستگاه خودرو طي يک ماهه اول 85 با کاهش رشد 6.15 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل از انحراف 5.22درصدي نسبت به برنامه توليد برخوردار شده و 62 درصد از ظرفيت هاي موجود را نيز به كار گرفته كه درصد به كارگيري در بخش خودروهاي سبك، 67 درصد و در بخش خودروهاي سنگين 4 درصد بوده است.

سهم تيراژي انواع خودرو از توليدات خودرو داخلي در يک ماهه اول 85

در يک ماهه اول 85 حدود 4.99 درصد از سهم توليد خودرو در كشور به خودروهاي سبك اختصاص داشته است.
 
سهم خودروهاي سبك و سنگين از توليد در فروردين 85


سهم توليد

سهم گروه هاي خودرو ساز از توليد ( سهم توليد تعدادي )

در يک ماهه اول 85 از مجموع 47005 دستگاه خودروي توليد شده، گروه سايپا با حدود 7.52 درصد در صدر قرارداشته و گروه ايران خودرو با حدود 3.44 درصد در رده دوم قرار گرفته است .

سهم گروه هاي خودرو ساز از توليد سواري و سواري دو ديفرانسيل ( سهم توليد ارزشي)

ارزش بازاري خودروهاي سواري توليد داخل بين سال هاي 76 تا 84 مجموعاً بيش از 6.31 هزار ميليارد تومان بوده كه از اين ميزان بطور متوسط 63 درصد سهم گروه ايران خودرو و حدود 33 درصد سهم گروه سايپا و حدود 4 درصد سهم ديگر خودروسازان بوده است .
ارزش بازاري خودروهاي سواري و سواري دو ديفرانسيل توليد داخل طي يک ماهه اول 85حدود 372 ميليارد تومان برآورد مي شود كه نسبت به سال قبل از رشد 9.18-درصدي برخوردار شده كه از اين ميزان ارزش ، سهم گروه ايران خودرو حدود 51 درصد و سهم گروه سايپا 3.46 درصد و مابقي سهم ديگر خودروسازان بوده است .

سهم گروه هاي خودروساز از توليد سواري ( سهم توليد تعدادي )

در يک ماهه اول 85 بالغ بر 41367 دستگاه خودروي سواري در كشور توليد شد كه حدود 88 درصد از سهم توليد خودرو را به خود اختصاص داده كه نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 9.17 درصد کاهش نشان مي دهد. طي اين مدت، سهم گروه صنعتي ايران خودرو از 65 درصد در يک ماهه اول 84 به 1.43 درصد كاهش و سهم گروه صنعتي سايپا از 4.33 درصد به 4.55 درصد افزايش يافته در مقابل، سهم گروه كرمان خودرو از3.1درصد به 87.0 درصد کاهش و سهم گروه توليدي بهمن نيزاز 23.0درصد به 27.0درصد افزايش يافته وزاگرس خودرونيز از07.0 درصد به 39.0درصد افزايش يافته است.
 
سهم گروه هاي خودرو ساز از توليد خودرو در يک ماهه اول 85

 
روند تجمعي سهم بازار تعدادي گروه هاي خودرو ساز در دوره 2 ساله منتهي به فروردين 85
 

تغيير روند سهم بازار ارزشي شركت هاي خودروساز از توليد سواري و سواري دو ديفرانسيل

 
روند تجمعي سهم ارزشي گروه هاي خودرو ساز از بازارسواري و سواري دوديفرانسيل در دوره 2 ساله منتهي به فروردين ماه 85
 

مقايسه سهم توليد تعدادي گروه هاي خودروساز از توليد سواري در يک ماهه اول 84 و 85

سهم انواع خودرو از بازار سواري و سواري دو ديفرانسيل ( سهم توليد ارزشي محصول )

جمع كل ارزش بازار خودروهاي سواري و سواري دوديفرانسيل توليد داخل در يک ماهه اول 85 حدود 372 ميليارد تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، 19 درصد کاهش داشته است. در يک ماهه اول 85 ، خودروهاي پرايد، پژو405 و پژو 206 به ترتيب با 2.38 ، 5.21 و2.9 درصد از سهم بازار سواري، بالاترين رتبه ها را به خود اختصاص داده اند كه جمعاً حدود 69 درصد از سهم ارزشي بازار خودروهاي سواري را شامل مي شود. در يک ماهه اول 85 تعداد كل مدل خودروهاي سواري عرضه شده از سوي خودروسازان داخلي 20 مدل بوده كه به طور متوسط از ارزش 9 ميليون تومان برخوردار بوده اند .
 

سهم ارزشي خودرو ها از بازار سواري و سواري دوديفرانسيل طي يک ماهه اول 85
 

مقايسه سهم بازار تيراژي و ارزشي خودروها از بازار سواري طي يک ماهه اول 85

سهم گروه هاي خودروساز از توليد وانت ( سهم توليد تعدادي )

در يک ماهه اول 85 ، توليد وانت با 5269 دستگاه ، حدود 2.11 درصد از كل توليد خودرو كشور را به خود اختصاص داده كه نسبت به دوره مشابه سال قبل، از افزايش 69 درصدي برخوردار بوده است. دريک ماهه اول 85 سهم گروه صنعتي ايران خودرو نسبت به دوره مشابه سال قبل، از1.0درصد به 6.57 درصد افزايش وسهم شركت زامياد از گروه سايپا از 9.83 درصد به 1.33 درصد كاهش يافته و سهم گروه توليدي بهمن نيز از 16 درصد به 3.9 درصد كاهش يافته است.

تغيير روند سهم بازار تعدادي گروه هاي خودروساز از توليد وانت دريک ماهه اول 85 و 84

مقايسه سهم ارزشي و تيراژي خودروهاي سواري وارداتي و توليد داخل از بازار داخلي

طي فروردين ماه85، 290 دستگاه خودرو به ارزش ? ميليون دلار وارد کشور شد که از لحاظ سهم تيراژي 7.0 درصد و از لحاظ سهم ارزشي 5.1 درصد از بازار داخل را شامل مي شود.
 

سهم تيراژي خودروهاي سواري وارداتي از بازار سواري ايران در فروردين 1385

 
سهم ارزشي خودروهاي وارداتي از بازار سواري ايران در فروردين 1385

مقايسه شاخص قيمت خودرو و شاخص بهاي مصرف كننده ( تورم )

شاخص قيمت خودروها در يک ماهه اول 85 به 3.114 واحد رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 7.3 درصد كاهش نشان مي دهد . برآورد شاخص بهاي مصرف كننده طي يک ماهه اول 85 درحالي به رقم 6.329 رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل از رشد 6.7 درصدي برخوردار بوده است .
همچنين، شاخص قيمت خودروهاي سواري در فروردين ماه 85 به رقم3.114 واحد رسيد كه نسبت به ماه قبل 5.0 درصد افزايش داشته است. همچنين، براورد شاخص بهاي مصرف كننده در فروردين 85 ، رقم 6.329 واحد است كه نسبت به ماه قبل 4.1 درصد افزايش داشته است. شاخص قيمت كل خودروهاي سواري توليد داخل از حدود 100 واحد در سال 76 به بيش از 128 واحد در سال 79 افزايش داشته، اما از سال 79 به بعد، شاهد روند نزولي شاخص قيمت خودروهاي سواري بوده ايم به گونه اي كه مقدار شاخص در يک ماهه اول 85 به حدود 3.114 رسيده است.
 

مقايسه شاخص قيمت كل خودروهاي سواري و شاخص قيمت خودروهاي سواري ايران خودرو و سايپا


مقايسه شاخص قيمت خودروها وشاخص بهاي مصرف كننده طي سال هاي 1376تا فروردين 1385 (سال پايه 1376)

مقايسه ايران خودرو و سايپا از نظر شاخص قيمت توليدات

در يک ماهه اول 85 نسبت به دوره مشابه سال قبل، شاخص قيمت خودروهاي سواري ايران خودرو 5.5 درصد كاهش داشته در حالي كه شاخص قيمت خودروهاي سواري سايپا 3.1 درصد كاهش

داشته است .
 

مقايسه درصد رشد شاخص قيمت خودروهاي سواري در بازار آزاد

مقايسه محصولات سواري ايران خودرو و سايپا از نظر قيمت

طي يک ماهه اول 85 ، شاخص قيمت پژو 405 ، پژو پارس ، پژو206 و سمند به ترتيب برابر با : 5.112 ،9.94، 1.88 و7.80 بوده كه نرخ رشد آنها نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب : 34.0. ،
 
1.2، 5.2 و 1.2 درصد بوده است. همچنين، شاخص قيمت پرايد طي يک ماهه اول 85 به رقم 121 رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 4/1- درصدي داشته است.
 

روند ماهانه شاخص قيمت كل خودروها و خودروهاي سوار ي ايران خودرو به تفكيك وپرايد از فروردين 1380 تا فروردين 85

صادرات غير نفتي و صادرات و واردات خودرودر فروردين 85

1. صادرات کالاهاي غير نفتي


ارزش و سهم ارزشي صادرات گروه هاي مختلف کالاهاي غير نفتي در يک ماهه 85 مطابق جدول 1

دريک ماهه 85 کل صادرات غير نفتي ايران حدوداً 845 ميليون دلار بوده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ازرشد 61 درصدي برخوردار شده است . در اين ميان، صادرات صنعتي با 4? درصد از

بالاترين سهم و فرش و صنايع دستي با 2 درصد از کمترين سهم برخوردار بوده اند .

جدول 1: ارزش وسهم ارزشي صادرات گروه هاي مختلف كالاهاي غير نفتي دريك ماهه اول سال هاي 1385_1384
 
مطابق نمودار ذيل، بخش پتروشيمي در ناحيه يک که از رشد و سهم از رشد بالاتر از متوسط برخورداراست قرار گرفته است و صنعت، کشاورزي، مواد معدني، فرش و صنايع دستي در ناحيه ? واقع شده اند که از رشد و سهم رشد پايين تر از متوسط مي باشد.
 
نمودار مقايسه اي صادرات بخش هاي مختلف اقتصادي به تفكيك نرخ رشد و سهم از رشد در يك ماهه اول سال 85

مشخص است كه سهم پتروشيمي در يک ماه اول سال 85 نسبت به سال قبل 18 درصد افزايش داشته است، در حالي که صادرات کشاوزي و مواد معدني نسبت به سال قبل تغييري نداشته و صنعت و فرش و صنايع دستي نسبت به مدت مشابه سال قبل از کاهش 13 و 5 درصدي در سهم خود برخوداربوده اند.
 
مقايسه سهم بخش هاي مختلف اقتصادي از صادرات كالاهاي غيرنفتي در يك ماهه اول 85 با دوره مشابه سال قبل


مقايسه ارزش دلاري صادرات صنعت خودرودريك ماهه 85 و 84
 

 
2. صادرات و واردات صنعت خودرو

در يک ماهه اول 85 ، حدود 4.15ميليون دلار عايدي از صادرات صنعت خودرو ( وسائط نقليه سواري ، غير سواري ، لوازم و قطعات و تاير و تيوپ ) بوده که از نظر ارزشي نسبت به مدت مشابه سال قبل، از رشدي معادل 40 درصد برخوردار شده است. که بخش صنعت خودرو 9.3 درصد صادرات صنعتي در يک ماهه اول 85 را شامل مي شود .
صادرات صنعت خودرو شامل 4 بخش وسائط نقليه سواري ، غير سواري ، لوازم و قطعات و تاير تيوپ است.
وسائط نقليه سواري : اين بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل، از کاهش رشد (34- ) درصد برخوردار بوده و از کل صادرات صنعتي 9.0 درصد را سهيم شده است .
وسائط نقليه غير سواري : اين بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل، از رشد 136 درصدي برخورداربوده و 2 درصد از صادرات صنعتي را به خود اختصاص داده است .
لوازم و قطعات : اين بخش با صادرات بيش از 5.3 ميليون دلار و رشدي 127 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل، تنها 9.0 درصد از کل صادرات صنعت را شامل مي شود.
تاير و تيوپ : اين بخش با صادرات 327 هزار دلاري و کاهش ( 43- ) درصدي کمترين سهم را با ( 1.0) درصد از کل صادرات صنعتي را به خود اختصاص داده است .
گفتني است که جمع کل صادرات صنعتي، حدود 394 ميليون دلار در يک ماهه 85 بوده است.

مقايسه صادرات بخش هاي مختلف صنعت خودرو به تفکيک نرخ رشد و سهم از رشد
براساس نمودار ذيل، وسائط نقليه غير سواري در ناحيه يک قرارگرفته است که از رشد و سهم از رشد بالاتر از متوسط برخوردار مي باشد. لوازم و قطعات در ناحيه 2 که از رشد بالاتر از متوسط و سهم از رشد پايين تر از متوسط مي باشد قرار گرفته و تاير و تيوپ و وسائط نقليه سواري در ناحيه 3 که از رشد و سهم از رشد پايين تر از متوسط برخوردار بوده واقع شده اند .
 

 مقايسه صادرات بخش هاي مختلف صنعت خودرو به تفكيك نرخ رشد و سهم از رشد در يك ماهه اول سال 85

واردات خودرو در فروردين 85
در فروردين 85 برطبق آمار گمرک جمهوري اسلامي 290 دستگاه خودرو سواري به ارزش 6 ميليون دلار وارد کشور شده است. گفتني است برطبق آمار گمرک جمهوري اسلامي، از سال 84 تاکنون 11730 دستگاه خودرو سواري به ارزش 280 ميليون دلار از گمرک ترخيص شده است .
 

نمودار واردات خودرو (ارزشي و تعدادي) در يكساله منتهي به فروردين 85

وضعيت مالي شركت هاي خودروساز
ميانگين درصد بازدهي سهام شركت هاي خودرو ساز عضو بورس در پنج سال گذشته، حدود 331 درصد بوده است و از بين 8 شركت خودرو ساز عضو بورس 7 شركت داراي رتبه هاي نقد شوندگي كمتر از 100 بوده اند .
از نظر بازده و ريسك نقد شوندگي سهام ، در بين شركت هاي خودروساز عضو بورس طي پنج ساله منتهي به فروردين 85 شركت زامياد و سايپا بهترين وضعيت و شركت پارس خودرو و مرتب بدترين وضعيت را كسب كرده اند .
همچنين، متوسط نسبت آتي اين شركت ها براساس اطلاعات مالي حسابرسي شده سال 83 ، حدود 5/0 مرتبه بوده است .
 

مقايسه وضعيت سهام شركت هاي خودروساز از نظر ريسك نقدشوندگي و بازده در پايان فروردين ماه 1385 (ارزش روز سهام ارقام به ميليارد ريال)

وضعيت مالي شركت هاي قطعه ساز
ميانگين درصد بازدهي سهام شركت هاي قطعه ساز عضو بورس در پنج سال گذشته 70 درصد بوده است. همچنين، از بين 23 شركت قطعه ساز عضو بورس، تنها 5 شركت داراي رتبه هاي نقد شوندگي كمتر از 100 بوده اند. ناگفته نماند كه وضعيت اين شركت ها نسبت به سال قبل بهبود يافته است .
از نظر بازده و ريسك نقد شوندگي سهام ، در بين شركت هاي قطعه ساز عضو بورس طي پنج ساله منتهي به فروردين 85 شركت هاي چرخشگر و قطعات اتومبيل ايران، بهترين وضعيت و شركت هاي سايپا شيشه و فنرسازي زر بدترين وضعيت را داشته اند.
متوسط نسبت آتي اين شركت ها براساس اطلاعات مالي حسابرسي شده سال 83، حدود 6.0 مرتبه بوده است .


نمودار وضعيت سهام شركت هاي قطعه ساز عضو بورس اوراق بهادار در پايان فروردين ماه 1385

وضعيت مالي شركت هاي مرتبط با صنعت خودرو
ميانگين درصد بازدهي سهام شركت هاي مرتبط با صنعت خودرو عضو بورس در پنج سال گذشته 32 درصد بوده است. همچنين، از بين 7 شرکت اين گروه، تنها يک شرکت داراي رتبه نقد شوندگي کمتر از 100 بوده است.
از نظر بازده و ريسک نقدشوندگي سهام، در بين شركت هاي ياد شده طي پنج سال منتهي به فروردين 85، شرکت سرمايه گذاري رنا بهترين وضعيت و شرکت رايان سايپا بدترين وضعيت را داشته اند

متوسط نسبت آني اين شركت ها براساس اطلاعات مالي حسابرسي شده سال 83، حدود 2.1 مرتبه بوده است .
 

مقايسه وضعيت سهام شركت هاي مرتبط با صنعت خودرو از نظر ريسك نقدشوندگي و بازده در پايان فروردين ماه 1385 (ارزش روز سهام ارقام به ميليارد ريال)


جدول 1: آمار توليدات خودروهاي سبك وسنگين به تفكيك گروه خودرو طي فروردين و يك ماهه 1385

 
جدول 2: آمار توليدات داخلي به تفكيك نوع خودرو درفروردين ويك ماهه اول1385


ادامه جدول 2: آمار توليدات داخلي به تفكيك نوع خودرو درفروردين ويك ماهه اول1385


جدول 3:آمار توليدات وسهم تيراژي خودروهاي سبك وسنگين به تفكيك شركت هاي خودروساز طي فروردين ماه 1385
 

سلب مسئوليت

اطلاعات مندرج در اين گزارش، منعكس كننده نتايج حاصله از تحليل هاي امور مطالعات و برنامه ريزي استراتژيك ساپكو است. گرچه سعي وافي به عمل آمده تا از كيفيت اطلاعات ارائه شده اطمينان

حاصل شود، اما هيچ گونه تضمين به هرنحو (اعم از اظهار نظر و يا برداشت) دال بر صحت، كامل بودن و يا مناسب بودن براي هر نوع كاربردي از اين گزارش، توسط اين امور داده نمي شود. بنابراين،

اطلاعات ارائه شده صرفا " جهت آگاهي بوده و مسئوليت ناشي از انتشار، برداشت و استفاده از مطالب اين گزارش، برعهده خواننده است و ازاين بابت، مسئوليتي متوجه اين امور نخواهد بود.

برچسب ها :

نظرتان را ثبت کنید