بازار آزاد (Free Market)

بازار آزاد به بازاری گفته می شود که در آن دولت مقررات و محدودیت های خاصی در امورد خریداران و فروشندگان اعمال نمی کند.

نظرتان را ثبت کنید