چکیده‌ای از برخی طرح‌های توجیهی انجام شده در موسسه سپینود شرق طی حدود14 سال فعالیت در این صفحه ارائه شده‌اند. هدف از این ارائه، آشنایی سرمایه گذاران با ایده‌های متنوع در بخش‌های مختلف اقتصادی است. بدیهی است ارائه این پروژه ها به معنای توجیه دار بودن پروژه‌ها در شرایط فعلی نیست و بی تردید هر پروژه باید در چارچوب زمان فعلی به صورت دقیق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. شرکت‌های تهیه کننده طرح‌های توجیهی با آنالیز بازار، مطالعات فنی و بررسی‌های مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیری یک پروژه را مورد ارزیابی قرار می دهند و در نهایت به صورت منسجم برای تصمیم‌گیری درست به کارفرما یا سرمایه‌گذار ارائه می نمایند. وجود تیم متخصص و با تجربه در پروژه‌های مورد مطالعه از نقاط قوت یک مشاور در تدوین طرح توجیهی است. سپینود شرق دارای گرید الف از کانون مشاوران اعتباری بانکی و عضو انجمن شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری تائید شده بعنوان موسسه دانش بنیان توسط معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری یکی از شرکت‌های تهیه کننده طرح توجیهی مورد تائید بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی است. برای بررسی رزومه سپینود شرق و طرح‌های توجیهی فنی اقتصادی انجام شده می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.