تاریخ انتشار: 1394/3/16
تعداد بازدید: 4305

تقویم آموزش سرمایه گذاری-طرح توجیهی سپینود شرق

 

  عنوان دوره مجری مدرس تاریخ برگزاری مدت زمان(ساعت) وضعیت
1  برگزاری کارگاه‌ آموزشی کارآفرینی و تجاری سازی ایده‌ها  وزارت علوم و تحقیقات مهندس محسن شریف 1386 16 برگزارشد
2 سمینار تجاری سازی ایده‌‌ها جشنواره حرکت تا عمل مهندس محسن شریف 1386 8 برگزارشد
3 کارگاه آشنایی با اصول تدوین طرح امکان‌سنجی
(طرح توجیهی فنی- اقتصادی Feasibility Study)
فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور مهندس محسن شریف 17تا 19بهمن ماه 1392 8 برگزارشد
4 کارگاه استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری
در فرآیند انتخاب و اولویت‌بندی پروژه‌های سرمایه‌گذاری
پنجمین نمایشگاه
فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور
دکتر علی بزرگی 17تا 19بهمن ماه 1393 8 برگزارشد
5 کارگاه آشنایی با اصول تدوین طرح امکان‌سنجی (طرح توجیهی فنی- اقتصادی)
وفرآیند تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری از طریق منابع بانک‌ها و صندوق توسعه ملی
اولین سمپوزیم بین المللی
گردشگری ورزشی
مهندس محسن شریف
مهندس محمدرضا شریف
مرداد ماه 1393 6 برگزارشد
6 دوره آموزشی تخصصی روش تامین مالی از طریق بانک ها
و صندوق توسعه ملی با نگاهی به سرفصل های طرح امکانسنجی (طرح توجیهی)
سپینود شرق با همکاری
شرکت شهرک های استان تهران
مهندس محسن شریف
مهندس محمدرضا شریف
10 اسفند 8 برگزارشد
7 کارگاه آشنایی با اصول تدوین طرح امکان‌سنجی (طرح توجیهی فنی-اقتصادی)
وفرآیند تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری از طریق منابع بانک‌ها و صندوق توسعه ملی
همایش ادواری تخصصی
فرصت های سرمایه گذاری کشور
مهندس محمدرضا شریف 6و7 خرداد ماه 1394 8 برگزارشد
8 کارگاه استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری
در فرآیند انتخاب و اولویت‌بندی پروژه‌های سرمایه‌گذاری
همایش ادواری تخصصی
فرصت های سرمایه گذاری کشور
دکتر علی بزرگی 6و7 خرداد ماه 1394 4 برگزارشد
9 دوره آموزشی تخصصی روش تامین مالی از طریق بانک ها
و صندوق توسعه ملی با نگاهی به سرفصل های طرح امکانسنجی (طرح توجیهی)
سپینود شرق با همکاری
شرکت شهرک های استان تهران
مهندس محسن شریف
مهندس محمدرضا شریف
19خرداد ماه 1394 8 برگزارشد
10 دوره آموزشی تخصصی روش تامین مالی از طریق بانک ها
و صندوق توسعه ملی با نگاهی به سرفصل های طرح امکانسنجی (طرح توجیهی)
سپینود شرق با همکاری
شرکت شهرک های استان تهران
مهندس محسن شریف
مهندس محمدرضا شریف
24خرداد ماه 1394 8 برگزارشد
11 دوره آموزشی تخصصی روش تامین مالی از طریق بانک ها
و صندوق توسعه ملی با نگاهی به سرفصل های طرح امکانسنجی (طرح توجیهی)
سپینود شرق با همکاری
روزنامه دنیای اقتصاد
مهندس محسن شریف
مهندس محمدرضا شریف
15مرداد ماه 1394 8 برگزارشد
12 دوره آموزشی تخصصی طرح امکانسنجی (طرح توجیهی) سپینود شرق با همکاری
روزنامه دنیای اقتصاد
مهندس محسن شریف 9 شهریور 1394 6 برگزارشد
13 دوره آموزشی تخصصی روش تامین مالی از طریق بانک ها
و صندوق توسعه ملی با نگاهی به سرفصل های طرح امکانسنجی (طرح توجیهی)
سپینود شرق با همکاری
روزنامه دنیای اقتصاد
مهندس محسن شریف 26 آبان 1394 6 برگزارشد
14 دوره آموزشی تخصصی طرح امکانسنجی (طرح توجیهی) سپینود شرق با همکاری
روزنامه دنیای اقتصاد
مهندس محسن شریف 18 دی 1394 6 برگزارشد
15 دوره آموزشی تخصصی روش تامین مالی از طریق بانک ها
و صندوق توسعه ملی با نگاهی به سرفصل های طرح امکانسنجی (طرح توجیهی)
سپینود شرق با همکاری
روزنامه دنیای اقتصاد
مهندس محسن شریف
مهندس محمدرضا شریف
30 دی 1394 8 برگزارشد
16 ارزیابی طرح های توجیهی فنی اقتصادی و سرمایه گذاری
(با رویکرد استانداردهای بانکی)
سپینود شرق با همکاری
روزنامه دنیای اقتصاد
مهندس محسن شریف 12اسفند 1394 6 برگزارشد
17 روش های تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی سپینود شرق با همکاری
روزنامه دنیای اقتصاد
مهندس محسن شریف
17 اسفند 1394
8 برگزارشد
18 روش های تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی سپینود شرق با همکاری
روزنامه دنیای اقتصاد
مهندس محسن شریف
مهندس محمدرضا شریف
29 اردیبهشت 1395 8 برگزارشد
19 دوره آموزشی تخصصی طرح امکانسنجی (طرح توجیهی)      سپینود شرق با همکاری
روزنامه دنیای اقتصاد
مهندس محسن شریف 11خرداد1395 4 برگزارشد
20 دوره آموزشی تخصصی طرح امکانسنجی (طرح توجیهی)      سپینود شرق با همکاری
روزنامه دنیای اقتصاد
مهندس محسن شریف 12خرداد1395 4 برگزارشد
21 آشنایی با فرآیند تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی سپینود شرق با همکاری
روزنامه دنیای اقتصاد
مهندس محسن شریف 31خرداد1395 4 برگزارشد
22 طرح توجیهی فنی اقتصادی بر اساس استانداردهای بانکی وبین المللی سپینود شرق با همکاری
روزنامه دنیای اقتصاد

مهندس محسن شریف
26 مرداد1395 8 برگزارشد
23 آشنایی با فرآیند تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی سپینود شرق با همکاری
روزنامه دنیای اقتصاد
مهندس محسن شریف
مهندس محمدرضا شریف
6مهر1395 5 برگزارشد

24

طرح توجیهی فنی اقتصادی بر اساس استانداردهای بانکی وبین المللی سپینود شرق با همکاری
روزنامه دنیای اقتصاد
مهندس محسن شریف 11مهر 1395  8 برگزارشد

25

فرآیند تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی سپینود شرق با همکاری
روزنامه دنیای اقتصاد
مهندس محسن شریف مهندس محمدرضا شریف 24 آبان 1395 5 برگزارشد

26

امکان سنجی طرح توجیهی فنی اقتصادی سپینود شرق با همکاری
روزنامه دنیای اقتصاد
مهندس محسن شریف 17آذر1395 8 برگزارشد

27

فرآیند تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی سپینود شرق با همکاری
روزنامه دنیای اقتصاد
مهندس محسن شریف مهندس محمدرضا شریف 7دی 1395 5 برگزارشد

28

امکان سنجی طرح توجیهی فنی اقتصادی سپینود شرق با همکاری
روزنامه دنیای اقتصاد
مهندس محسن شریف
29 دی 1395 8 برگزارشد

29

فرآیند تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی سپینود شرق با همکاری
روزنامه دنیای اقتصاد
مهندس محسن شریف مهندس محمدرضا شریف 3 اسفند 1395 5 برگزارشد

30

طرح توجیهی فنی اقتصادی بر اساس استانداردهای بانکی وبین المللی سپینود شرق با همکاری
روزنامه دنیای اقتصاد
مهندس محسن شریف 9 اسفند 1395 8 برگزارشد

31

امکان سنجی طرح توجیهی فنی اقتصادی سپینود شرق با همکاری
روزنامه دنیای اقتصاد
مهندس محسن شریف 24 اردیبهشت 1396 8 برگزارشد

32

فرآیند تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی سپینود شرق با همکاری
روزنامه دنیای اقتصاد
مهندس محسن شریف مهندس محمدرضا شریف 31 اردیبهشت 1396 5 برگزارشد

33

امکان سنجی طرح توجیهی فنی اقتصادی سپینود شرق با همکاری
روزنامه دنیای اقتصاد
مهندس محسن شریف 21تیر 1396 8 برگزارشد

34

فرآیند تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی سپینود شرق با همکاری
روزنامه دنیای اقتصاد
مهندس محسن شریف مهندس محمدرضا شریف  26تیر1396  5 برگزارشد
 35  فرآیند تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی سپینود شرق با همکاری
روزنامه دنیای اقتصاد
مهندس محسن شریف مهندس محمدرضا شریف 13شهریور1396 5 برگزارشد
36 طرح توجیهی فنی اقتصادی بر اساس استانداردهای بانکی وبین المللی سپینود شرق با همکاری
روزنامه دنیای اقتصاد
مهندس محسن شریف 15مهر1396 8 -
 37 کارگاه تهیه بسته سرمایه گذاری سپینود شرق مشاور علمی نمایشگاه کیش اینوکس مهندس محسن شریف مهندس محمدرضا شریف 10آبان 1396  2 ورود عموم آزاد است
38 طرح توجیهی فنی اقتصادی بر اساس استانداردهای بانکی وبین المللی  سپینود شرق با همکاری
روزنامه دنیای اقتصاد
مهندس محسن شریف 16آبان 1396 8 درحال ثبت نام
39  فرآیند تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی  سپینود شرق با همکاری
روزنامه دنیای اقتصاد
مهندس محسن شریف مهندس محمدرضا شریف 30آبان 1396 5  درحال ثبت نام

 

برای ثبت نام دوره ها به سایت روزنامه دنیای اقتصاد  مراجعه فرمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد آموزش موسسه سپینود شرق به شماره 22584901 تماس حاصل نمایید

پادکست های (فایل صوتی) آموزش طرح توجیهی

سرفصل دوره آموزشی تخصصی ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری 

سرفصل آشنایی با فرآیند دریافت تسهیلات در بانک ها و صندوق توسعه ملی با نگاهی به سرفصل های طرح امکانسنجی

سرفصل آشنایی با فرآیند تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی

 طرح توجیهی فنی اقتصادی با رویکرد استانداردهای بانکی و بین المللی


مطالب مرتبط

برچسب ها: کارگاه آشنایی با اصول تدوین طرح امکان‌سنجی فنی- اقتصادی وفرآیند تامین مالی, صندوق توسعه ملی, مدل‌ تصمیم‌گیری در پروژه‌های سرمایه‌گذاری, تجاری سازی ایده, استانداردهای بانکی و بین المللی, فاینانس, Finance, آموزش, آموزش طرح توجیهی

نام *:
ایمیل *:
نظر *:
    (نظر شما پس از تایید منتشر خواهد شد)