مشاوره کنترل پروژه احداث کارخانه قطعات کامپیوتری -Perfect

مشاوره کنترل پروژه احداث کارخانه قطعات کامپیوتری -Perfect

تاریخ پروژه : 1387-1389
کارفرما : مرکز توسعه تجارت خارجی ایران

مشاوره کنترل پروژه احداث کارخانه قطعات کامپیوتری -Perfect

کارفرما:مرکز توسعه تجارت خارجی ایران

محل پروژه:جاده مخصوص کرج - تهرانسر

نظرتان را ثبت کنید