مدیریت و کنترل پروژه احداث كارخانه سوله و اسکلت‌های فلزی

مدیریت و کنترل پروژه احداث كارخانه سوله و اسکلت‌های فلزی

تاریخ پروژه : 1388-1390
کارفرما : صدرا صنعت نوين گرمسار

مدیریت و کنترل پروژه احداث كارخانه سوله و اسکلت‌های فلزی

کارفرما:صدرا صنعت نوين گرمسار

محل پروژه:گرمسار

نظرتان را ثبت کنید