مدیریت و کنترل پروژه احداث كارخانه سوله و اسکلت‌های فلزی

مدیریت و کنترل پروژه احداث كارخانه سوله و اسکلت‌های فلزی

گروه ها : مدیریت پروژه سرمایه گذاری
تاریخ پروژه : 1388-1390

کارفرما:صدرا صنعت نوين گرمسار

محل پروژه:گرمسار

حسن انجام کار همه پروژه ها ...

حسن انجام کار شرکت تعاونی صدرا صنعت نوین گرمسار

مدیریت کنترل پروژه ساخت کارخانه سوله و اسکلت های فلزی
حسن انجام کار شرکت تعاونی صدرا صنعت نوین گرمسار

نظرتان را ثبت کنید