طرح توجیهی مقدماتی احداث نیروگاه در مقیاس کوچک در شهرستان های دارای ظرفیت

طرح توجیهی مقدماتی احداث نیروگاه در مقیاس کوچک در شهرستان های دارای ظرفیت

گروه ها : تهیه بسته سرمایه گذاری | بسته سرمایه گذاری لرستان
تاریخ پروژه : بهار و تابستان 1395

کارفرما: سازمان برنامه و بودجه استان لرستان

نظرتان را ثبت کنید