طرح توجیهی مقدماتی احداث مجتمع و انبارهای سردخانه ای با هدف ارائه خدمات به بازار صادرات،

طرح توجیهی مقدماتی احداث مجتمع و انبارهای سردخانه ای با هدف ارائه خدمات به بازار صادرات،

تاریخ پروژه : زمستان 96
کارفرما : دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 

طرح توجیهی مقدماتی احداث مجتمع و انبارهای سردخانه ای با هدف ارائه خدمات به بازار صادرات،

کارفرما: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 

محل پروژه: منطقه آزاد اروند

نظرتان را ثبت کنید