طرح توجیهی فنی اقتصادی  احداث واحد تولید مکمل های دارویی- پارس حیان

طرح توجیهی فنی اقتصادی احداث واحد تولید مکمل های دارویی- پارس حیان

گروه ها : طرح توجیهی فنی اقتصادی(امکان سنجی)بخش مصنوعات
تاریخ پروژه : تابستان 97

کارفرما:شرکت پارس حیان

حسن انجام کار همه پروژه ها ...

حسن انجام کار شرکت پارس حیان -مکمل دارویی

طرح توجیهی تولید دارو و مکمل غذایی و دارویی
حسن انجام کار شرکت پارس حیان -مکمل دارویی

نظرتان را ثبت کنید