تحقیقات بازار و مالی تولید دستگاه های ورزشی باشگاهی

تحقیقات بازار و مالی تولید دستگاه های ورزشی باشگاهی

گروه ها : تحقیقات بازار
تاریخ پروژه : 1395
کارفرما : شرکت تعاونی تولیدی ورزشی الموت کوشا(تن آسا)

تحقیقات بازار و مالی تولید دستگاه های ورزشی باشگاهی

کارفرما: شرکت تعاونی تولیدی ورزشی الموت کوشا(تن آسا)

نظرتان را ثبت کنید