تحقیقات بازار و امکانسنجی فنی، اقتصادی و مالی فروشگاه محصولات سالم،  طبیعی و ارگانیک و تدوین طرح توسعه کسب و کار

تحقیقات بازار و امکانسنجی فنی، اقتصادی و مالی فروشگاه محصولات سالم، طبیعی و ارگانیک و تدوین طرح توسعه کسب و کار

گروه ها : تحقیقات بازار
تاریخ پروژه : زمستان 95
کارفرما : شركت پارس دیبا بنیان

تحقیقات بازار و امکانسنجی فنی، اقتصادی و مالی فروشگاه محصولات سالم، طبیعی و ارگانیک و تدوین طرح توسعه کسب و کار

کارفرما: شركت پارس دیبا بنیان

نظرتان را ثبت کنید