امکان سنجی - طرح توجیهی فنی اقتصادی- تولید مولد مقیاس کوچک CHP

امکان سنجی - طرح توجیهی فنی اقتصادی- تولید مولد مقیاس کوچک CHP

تاریخ پروژه : تابستان 91
کارفرما :  شرکت تعاونی صدرا صنعت نوین گرمسار(مدیریت صنعت صدرا)

امکان سنجی - طرح توجیهی فنی اقتصادی- تولید مولد مقیاس کوچک CHP

نظرتان را ثبت کنید