امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- اسکلت فلزی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- اسکلت فلزی

گروه ها : طرح توجیهی فنی اقتصادی(امکان‌سنجی) بخش مصنوعات
تاریخ پروژه : تابستان 88

نام متقاضی: شرکت مدیریت صنعت صدرا

حسن انجام کار همه پروژه ها ...

حسن انجام کار شرکت مدیریت صنعت صدرا

امکانسنجی (طرح توجیهی)تولید قطعات نیروگاهی و اسکلت فلزی
حسن انجام کار شرکت مدیریت صنعت صدرا

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال