امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- ارتقاء هواپیمای ایران 140

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- ارتقاء هواپیمای ایران 140

تاریخ پروژه : تابستان 92
کارفرما : سازمان صنایع هوایی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- ارتقاء هواپیمای ایران 140

کارفرما: سازمان صنایع هوایی

 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش و رﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در اﻳـﺮان و ﺟﻬـﺎن ﻮ ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ آن ﻟـﺰوم ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺮدم، ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ روزاﻓـﺰون ﺗﻘﺎﺿـﺎ، ﺑﺨـﺶ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ﻫـﻮاﻳﻲ ﻳـﻚ ﺿﺮورت اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
امروزه ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺮاﺑﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻲﺗﻮان آن را ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ داﻧﺴـﺖ ﻛـﻪ در ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎ ﺑﺰرﮔﻲ ﻧﺎﻳﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﻳﻲ از اﻣﻮر زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ و ﻳﻜﻲ ازاﺟﺰای ﻣﻬﻢ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ‌آﻳﺪ ﻛـﻪ در ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺮار ﻣﻲ‌ﮔﻴﺮد. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣـﺴﻴﺮ، اﻣـﻦﺗـﺮﻳﻦ راه، سریع‌ترین و ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﻫﻤﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ﻫﻮاﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

  هدف از طرح توجیهی ارتقاء هواپیمای ایران- 140بعد از تولید هواپیماهای ایران 140 در هسا، ارتقاء و بهینه‌سازی این هواپیماها بصورت پروژه‌ای تحت عنوانIRAN-140-100I در حال انجام می‌باشد، بخشی از این برنامه در قالب الحاقیه شماره 37 با شرکت آنتونف در حال انجام بوده و بخشی هم به صورت تحقیقاتی در هسا انجام می‌شود.

 موارد در نظر گرفته شده در طرح توجیهی ارتقاء هواپیمای ایران 140 را می‌توان به شرح ذیل نام برد:

* کاهش صدای کابین مسافر
 
* ارتقاء قابلیت اطمینان موتور

* ارتقاء توان و کارایی موتور

* بهبود سیستم‌ها و کاهش وزن هواپیما
 
* بهبود اویونیک

* ارتقاء قابلیت اطمینان وندورهای هواپیما

      

تهیه شده در موسسه مطالعاتی سپینود شرق

لیست پروژه های طرح توجیهی انجام شده دردر حوزه بخش مصنوعات


 آرشیو خلاصه طرح توجیهی

نظرتان را ثبت کنید