امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث پایانه ریلی کانتینری بندر شهید رجایی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث پایانه ریلی کانتینری بندر شهید رجایی

گروه ها : طرح توجیهی فنی اقتصادی(امکان سنجی)بخش خدمات
تاریخ پروژه : پاییز 93

نام متقاضی: شرکت کشتیرانی کانتینر (کانشیپ)

حسن انجام کار همه پروژه ها ...

حسن انجام کار شرکت کشتیرانی کانشیپ

طرح امکانسنجی (طرح توجیهی) خدمات بندری
حسن انجام کار شرکت کشتیرانی کانشیپ

نظرتان را ثبت کنید