امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید انواع شیرینی لمینه شده و ریزشی- برشی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید انواع شیرینی لمینه شده و ریزشی- برشی

تاریخ پروژه : تابستان 86
کارفرما : آقای مهندس کریمی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید انواع شیرینی لمینه شده و ریزشی- برشی

کارفرما:  آقای مهندس کریمی

نظرتان را ثبت کنید