امکانسنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث گلخانه محصولات سبزی و صیفی

امکانسنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث گلخانه محصولات سبزی و صیفی

تاریخ پروژه : زمستان 92
کارفرما : خانم متین خسروی

امکانسنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث گلخانه محصولات سبزی و صیفی

کارفرما: خانم متین خسروی

نظرتان را ثبت کنید