امکانسنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید شکلات

امکانسنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث واحد تولید شکلات

نام متقاضی: شرکت تولیدی شیوا(شیبا)

حسن انجام کار همه پروژه ها ...

حسن انجام کار شرکت تولیدی شیوا(شیبا)-طرح توجیهی شکلات

طرح امکانسنجی (طرح توجیهی) ایجادکارخانه تولید شکلات
حسن انجام کار شرکت تولیدی شیوا(شیبا)-طرح توجیهی شکلات

نظرتان را ثبت کنید