کاهش نرخ ارز (Devaluation)

کاهش حساب شده نرخ ارز مرتبط با ارزهای کشورهای دیگر را کاهش نرخ ارز می گویند

نظرتان را ثبت کنید