وبینار آشنایی با طرح توجیهی و امکان سنجی - جلسه سوم(تحلیل نقطه سر به سر)

نقطه سربه‌سر نقطه‌ای است که در آن حجم تولید محصول به‌اندازه‌ای است که مجموع کل هزینه‌های تولید طرح برابر با میزان درآمد آن می‌شود. این حجم از تولید را نقطه سربه‌سر گویند. در این ویدئو آموزشی که بخشی از وبینار آشنایی با طرح توجیهی است به تشریح مفهوم نقطه سر به سر پرداخته شده است .

نظرتان را ثبت کنید