موجودی حساب (Account Balance)

موجودی حساب به کل مقدار باقی مانده در حساب بانکی در هر زمانی گفته می شود.

فرهنگ اصطلاحات سرمایه گذاری(Investopedia)همه ویدئوها ...

برچسب‌ها