مقیاس اقتصادی (Economies of Scale)

مقیاس اقتصادی در تعیین هزینه های شرکت های بزرگ و کوچک کاربرد داشته و با حجم کالای تولیدی کارخانه ارتباط مستقیم دارد.

نظرتان را ثبت کنید