مشاور سرمایه گذاری -Investment advisor-

مشاور سرمایه گذاری به فرد یا گروهی گفته می شود که توصیه های سرمایه گذاری و یا پیشنهادات سرمایه گذاری را تحلیل می کند.

نظرتان را ثبت کنید