فرانچایز (Franchise)

فرانچایز به کسب و کاری گفته می شود که در آن شریک در طرف دیگر، تمایل به دسترسی در دانش اختصاصی، نشان تجاری و فرآیند تجارت که توسط یک کسب و کاری ثبت شده است را دارد

نظرتان را ثبت کنید