سوآپ (swaps)

سوآپ در بحث تامین مالی به فرآیندی گفته می شود که دو طرف قصد تبادل ابزارهای مالی دارند

نظرتان را ثبت کنید