سهام ممتاز -Preferred Stock or Common Stock-

این سهامی، به سرمایه گذاران امنیت و حفاظت بیشتری را اعطا می کنند.

نظرتان را ثبت کنید