سفارش های محدود (Limit Orders)

سفارش های محدود یک ساختار خاص است که یک سرمایه گذار به کارگزار می گوید که چگونه یک تجارت خاص را اجرا می کند

نظرتان را ثبت کنید