سرمایه گذاری ثابت (Capital Investment)

سرمایه گذاری ثابت (Capital Investment)اصطلاحیست که به میزان مخارج شرکت در رابطه با دارایی های بلند مدت مورد استفاده که در راستای‌ کار آن شرکت خرج میشود و کمک به درآمد زایی‌ شرکت میکند گفته می شود-investopedia

نظرتان را ثبت کنید