سرمایه گذاران فرشته (Angel Investors)

سرمایه گذاران فرشته(Angel Investors) افراد سرمایه داری هستند که معمولا به استارتآپ‌هایی‌ که دسترسی‌ به سرمایه کمی‌ دارند اعتماد می کنند-investopedia

نظرتان را ثبت کنید