راهنمای هجینگ-پوشش ریسک- برای مبتدیان-A Beginner's Guide to Hedging-

هجینگ یا پوشش ریسک مانند بیمه است، به طور مثال بیمه مسکن، خطر و امنیت خانه شما را در برابر آتش سوزی پوشش می دهد و اگر اتفاق بدی رخ دهد، ضرر آن زیاد نخواهد بود

نظرتان را ثبت کنید