درآمد قبل از سود و مالیات (EBIT)

EBIT یا Earning Before Interest and Taxes یکی از روش های مناسب برای محاسبه درآمد قبل از بهره برداری و مالیات، در امور شرکتها است.

فرهنگ اصطلاحات سرمایه گذاری(Investopedia)همه ویدئوها ...

برچسب‌ها