حسابداری -Accounting-

ضبط تراکنش های مالی یک کسب یا سازمان را حسابداری می گویند. حسابداری شامل: خلاصه، تحلیل و گزارش تراکنش ها است.

نظرتان را ثبت کنید