تورم (inflation)

تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود.

نظرتان را ثبت کنید