تقسیم بندی بازار (Market Segmentation)

هنگام بررسی و تحقیقات بازار باید تقسیم بندی بازار در نظر گرفته شود-investopedia.

نظرتان را ثبت کنید