تعرفه یا عوارض گمرکی(tariffs)

تعرفه یا عوارض گمرکی ،مالیاتی است که به خدمات و محصولات خارجی اعمال می شود

نظرتان را ثبت کنید