تحلیل و بخش بندی بازار(Market Analysis-Segmentation)

شناخت بازار مهم است و صاحبان کسب و کار باید اطلاعات مشتریان خود را هم در دسترس داشته باشند

نظرتان را ثبت کنید