بررسی SWOT و TOWS- مطالعه موردی

در این ویدئو پس از بررسی SWOT و TOWS مطالعه موردی یک کافه نیز انجام میشود.

برچسب ها :

نظرتان را ثبت کنید