بازگشت سرمایه (ROI)

آر اُ آی به سرمایه گذاران کمک می کند تا روند سرمایه گذاری به روی پروژه‌ها را ارزیابی کنند، و آنها‌ را با سایر سرمایه گذاری های انجام شده خود مقایسه کنند

فرهنگ اصطلاحات سرمایه گذاری(Investopedia)همه ویدئوها ...

برچسب‌ها