بازگشت سرمایه (ROI)

آر اُ آی به سرمایه گذاران کمک می کند تا روند سرمایه گذاری به روی پروژه‌ها را ارزیابی کنند، و آنها‌ را با سایر سرمایه گذاری های انجام شده خود مقایسه کنند

نظرتان را ثبت کنید