بازگشت دارایی (ROA)

بازگشت دارایی یا همان ROA به اندازه گیری مقدار سود شرکت با توجه به داراییها و منابع بازگشت دارایی گویند

نظرتان را ثبت کنید