الگوی مالی -Financial Modeling-

الگوی مالی به فرآیند پیش بینی اعداد مالی که نشان دهنده برخی عناصر مورد نظر شرکت ها و یا اوراق آنها می باشد را می گویند.

نظرتان را ثبت کنید